Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Udostępnianie danych

Na podstawie:

  • Art 18 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej( Dz.U.07.14.89)
  • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.)
  • Regulaminu Porządkowego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
  • Polityki Bezpieczeństwa Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

  Dokumentacja medyczna może być udostępniana szkole wyższej lub jednostce badawczej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy na podstawie decyzji Dyrektora i Specjalisty d/s Bezpieczeństwa Informacji CPiT w Bystrej. Dokumentacja jest udostępniana na podstawie złożonego wniosku przez zainteresowanego, podpisanego przez przedstawiciela uczelni.

  Z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej niezbędnej do napisania pracy naukowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej, badawczej) do CPiT w Bystrej zwraca się Rektor, Dziekan lub uprawniony przedstawiciel jednostki. Wniosek sklada się w Sekretariacie CPiT w Bystrej. Po wyrażeniu zgody przez Dyrektora CPiT w Bystrej na udostępnienie dokumentacji medycznej i pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora student, doktorant lub słuchacz ustala z osobą nadzorującą pracę oddziału termin wglądu do dokumentacji medycznej. Dostęp do dokumentacji medycznej odbywa się w obecności osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych na oddziale. Dokumentacja udostępniana jest w sposób uniemożliwiający wgląd do danych osobowych pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w pomieszczeniu bez dostępu do urządzenia kopiującego. Kopiowanie może odbywać się za osobną zgodą i pobraniem opłaty zgodnie z cennikiem CPiT w Bystrej. Z dokumentacji medycznej w tym samym czasie korzystać może tylko jedna osoba. Po zakończeniu prac związanych z pozyskiwaniem danych koniecznych do napisania pracy naukowej student, doktorant lub słuchacz bierze udział w porządkowaniu dokumentacji medycznej oraz podpisuje oświadczenie. Po napisaniu pracy naukowej student, doktorant, słuchacz proszony jest o przedłożenie do wglądu wyników pracy Dyrektorowi CPiT w Bystrej.

Druki do pobrania

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dla celów naukowych pobierz - wersja PDF pdf
Oświadczenie studenta, doktoranta lub słuchacza pobierz - wersja PDF pdf
Dokumentacja medyczna - udostępnienie dokumentacji - wersja dla pacjentów pobierz - wersja PDF pdf
Podanie o wydanie dokumentacji medycznej - wersja dla pacjentów pobierz - wersja PDF pdf
Upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej pobierz - wersja PDF pdf
Odpłatność za dokumentacje medyczną pobierz - wersja PDF pdf

stat4u