Get Adobe Flash player

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Ordynatora Oddziału Pulmonologiczno – Onkologicznego z Chemioterapią

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii , ul. Fałata 2, 43-360 Bystra,  

ogłasza konkurs na stanowisko

Ordynatora Oddziału Pulmonologiczno – Onkologicznego z Chemioterapią

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151, poz. 896/ 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

2) dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

5) inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1), 

8) wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Centrum, w zamkniętej kopercie z  podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego wraz z adnotacją:  Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pulmonologiczno – Onkologicznego z Chemioterapią ,

adresując : Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; ul. Fałata 2; do 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum – Sekretariat Dyrekcji, w godz. 9.00 – 13.00 oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej : www.bip.szpitalbystra.pl.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Ordynatora Oddziału Diagnostyczno –Obserwacyjnego Chorób Płuc i Gruźlicy

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii , ul. Fałata 2, 43-360 Bystra,  

ogłasza konkurs na stanowisko

Ordynatora Oddziału Diagnostyczno –Obserwacyjnego Chorób Płuc i Gruźlicy

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące akty prawne: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami /Dz.U. Nr 151, poz. 896/ 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte  konkursem,

2) dokumenty stwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska  objętego  konkursem,

3) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający  wymagany staż pracy,

5) inne dokumenty, w szczególności  potwierdzające dorobek i kwalifikacje  zawodowe  kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie o   wyrażeniu   zgody na przetwarzanie  danych osobowych w celach  przeprowadzania postępowania konkursowego (Załącznik nr 1), 

8) wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Załącznik nr 2).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Centrum, w zamkniętej kopercie z  podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego wraz z adnotacją:  Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Diagnostyczno – Obserwacyjnego Chorób Płuc i Gruźlicy ,

adresując : Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; ul. Fałata 2; do 30 dni od dnia upływu składania ofert.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum – Sekretariat Dyrekcji, w godz. 9.00 – 13.00 oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej : www.bip.szpitalbystra.pl.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

Ordynatora Oddziału Pulmonologicznego i Niewydolności Oddechowej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

 

Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ul. Fałata 2, 43-360 Bystra,  

ogłasza konkurs na stanowisko

Ordynatora Oddziału Pulmonologicznego i Niewydolności Oddechowej

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Konkurs zostanie przeprowadzony w najnowszych aktach prawnych: art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. r. w sprawie sposobu wyboru konkursu na wybór stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wymagania kwalifikacji od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowiska pracy w podmiotach niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji.

 1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

Kandydaci zgłaszający się do konkursów powinny mieć wymagane kwalifikacje zgodne z wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie poszukiwania kwalifikacji od pracowników na poszczególne punkty pracy w podmiotach leczniczych / niebędących przedsiębiorcami.U. Nr 151, poz. 896 / 

 1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu otwartego:

1) podanie o przyjęcie na radę konkursem,

2) stwierdzające kwalifikacje zawodowe do poszukiwania dokumentów stanowiskaego konkursem,

3) dokument potwierdzający prawo zawodu,

4) przetwarzanie przez kandydata przebieg pracy zawodowej, w szczególności potwierdzający wymagany staż pracy,

5) inne dokumenty, w szczególności jawne dorobek i kwalifikacje kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, uprawnienia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska pracy,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w przeprowadzeniu postępowania konkursowego ( Załącznik nr 1 ), 

8) wypełnioną klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Załącznik nr 2 ).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę prowizji lub komisji kandydatury kandydatów obowiązany przedstawić dokumenty pierwotne.

Miejsce oraz termin składania wniosków od kandydatów :

Oferty należy skład Urzędu w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Marszałkowskiego w Katowicach oraz na stronie internetowej Centrum, w zamkniętej kopercie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu kontaktowego wraz z adnotacją:  Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pulmonologicznego i Niewydolności Oddechowej,

adresując: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Juliana Fałata 2, 43-360 Bystra.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur :

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej; ul. Fałata 2; do 30 dni od dnia składaniau składania ofert.

Kandydaci maja możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie Centrum - Sekretariat Dyrekcji, w godz. 9.00 - 13.00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej: www.bip.szpitalbystra.pl.

O terminie i miejscu wyboru kandydaci powiadomień o zgłoszeniu indywidualnie.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej zatrudni

lekarzy obszar chorób płuc

Oferujemy:

 •  warunki finansowe
 •  indywidualnie dopasowana forma i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33) 4991 801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej  pilnie poszukuje

lekarzy obszar obszaru anestezjologii i intensywnej terapii

Oferujemy:

 •  warunki finansowe
 •  indywidualnie dopasowana forma i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. (33) 4991 801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje

lekarzy okres do pracy

w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla dorosłych i dzieci

w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Oddziałach Pulmonologicznych

Oferujemy:

 • warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowana forma i warunki zatrudnienia

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora tel. 33/4991801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: #000000;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje 

lekarzy ze specjalizacją w dziedzinie chorób płuc

Kontakt:

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. (33)499-18-01
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  tel. (33)499-18-15

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej pilnie poszukuje 

lekarza specjalisty

do pracy w Poradni Alergologicznej dla dzieci i dorosłych. 

Opis stanowiska:

 • praca w poradni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Poradnia Alergologiczna przy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (koło Bielska-Białej)

Oferujemy:

 • korzystne warunki finansowe
 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia,

Kontakt:

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. Fałata 2

Sekretariat Dyrektora  tel. 33/4991801

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osoby zainteresowane pracą w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej proszone są o składanie aplikacji zawierających:

 • prośbę do Dyrektora Centrum o zatrudnienie wraz z krótkim uzasadnieniem, wskazaniem rodzaju pracy oraz preferowanej formy zatrudnienia a także zgodą na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych,
 • przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, posiadane kwalifikacje i umiejętności odpowiednie do rodzaju pracy.

Aplikacje należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Centrum lub na adres poczty elektronicznej This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Obsługę organizacyjną bazy danych do celów zatrudnienia realizuje Dział kadrowo-płacowy Centrum; kontakt telefoniczny pod numerem: 33 / 4991 808 lub pocztą elektroniczną na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Pod powyższym numerem telefonu można uzyskać informacje o posiadanych aktualnie wolnych stanowiskach.

Szanowni Państwo,

Biorąc udział w organizowanym przez nasze Centrum procesie rekrutacyjnym, prosimy o załączenie w dokumentach aplikacyjnych (CV/ List Motywacyjny) następujących klauzul:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)​
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych  procesach rekrutacyjnych, przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie pozostałych moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach ( wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)

Niniejszym, biorąc udział w procesie rekrutacyjnym, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych do kontaktu, zawartych w dokumentach aplikacyjnych ( tel. kontaktowy, adres e-mail).

 Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. Juliana Fałata, 2, 43-360 Bystra jako pracodawca.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w tym:

 • w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego1,2,3 , pozostałe dane5
 • w kolejnych naborach pracowników przez okres 9 m-cy4 (jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę)

Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

 1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
 2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
 3. Wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na określonym stanowisku

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie  Administrator wraz z osobami ściśle współpracującymi przy procesie rekrutacji.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do numeru danych osobowych;
 5. prawo do kontroli skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193  Warszawa)

Informacja o danychu danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie z zakresu art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.